фон

Hoş keldiñiz

Sayğılı ana-babalar!
Bizim balalarımız içün birinci qırımtatar oqutuv-eglence saytına hoş keldiñiz!
Qırım, Ukraina, Türkiye ve Kanada memleketlerinden göñülliler taqımı milletimizniñ küçük nesili içün hususiy virtual meydançıqnı dünyağa ketirmege maqsad qoydı. Bu meydançıqta tek ana tili yañğıraycaq, mında balaçıqlar oynap, tuvğan til, matematika ve başqa ilimler boyunca bilgi alacaqlar.
Oyun – bu balalar tarafından bilgi qazanuvında ve malümat aluvında eñ sevimli usuldır. Oyun devamında bala oquv ceryanını serbest şekilde idare ete, öz tasavvurını qullana ve farqlı suallerni çezmek yollarını tapmaq qabiliyetini inkişaf ettire.
Biz sizni balaçıqlarıñıznen beraber oynamağa davet etemiz!
Sizge QırımJr. saytı aqqında tarif etmege isteymiz. Bütün oyunlar 6 bölük arasında paylaştırılğan:
1. Çipçe – mektep çağından evel balaçıqlar içün ögretme ve inkişaf etme oyunları. Amma mektepke qatnağan balaçıqlar da büyük zevqnen bu bölükte oynay bile, çünki mındaki oyunlarda qırımtatar tiliniñ elifbesi latin urufatınen taqdim etilgen. Bundan ğayrı, bu bölükniñ oyunları endi qırımtatar tilini ögrenmege başlağan büyükler içün de pek faydalı olur.
2. Meydançıq – küçük mektep çağındaki balaçıqlar içün ögretme ve inkişaf etme oyunları. Bu oyunlarnıñ seviyesi balanıñ oqumasını talap ete. Eger siziñ balaçığıñız daa oqumağa bilmese, oña yardım etiñiz!
3. Bayquş – bala ve büyükler içün masallar. Bu bölükte siz elektron masal kitaplarını ve küçük balaçıqlar içün resimli, sesli masallarnı tapa bilesiñiz. Planımızda balaçıqlarğa yuqudan evel diñlemek içün audio-masallar yapmaq.
4. Ebabil – qırımtatar şiiriyet saifesi. Bizim qırımtatar klassiklerimizni ve bala şairlerimizni oquñız. "Karaoke" usulındaki oyunlar yardımınen şiirlerni ögreniñiz!
5. Pencere – er bir yaştaki balaçıqlarğa etraftaki alemnen tanışmaq içün ögretme ve inkişaf etme oyunları.
6. Oyun arabası – bütün aqran balaları içün eglence oyunları.
Biz oyunlarnı meydanğa ketirmege devam etemiz.
Bütün bölüklerde yañılıqlarğa diqqat etiñiz.

____________________________________________

Сайгъылы ана-бабалар!
Бизим балаларымыз ичюн биринджи къырымтатар окъутув-эглендже сайтына хош кельдинъиз!
Къырым, Украина, Тюркие ве Канада мемлекетлеринден гонъюллилер такъымы миллетимизнинъ кучюк несили ичюн хусусий виртуаль мейданчыкъны дюньягъа кетирмеге макъсад къойды. Бу мейданчыкъта тек ана тили янъгъырайджакъ, мында балачыкълар ойнап, тувгъан тиль, математика ве башкъа илимлер боюнджа бильги аладжакълар.
Оюн – бу балалар тарафындан бильги къазанувында ве малюмат алувында энъ севимли усулдыр. Оюн девамында бала окъув джерьяныны сербест шекильде идаре эте, озь тасаввурыны къуллана ве фаркълы суаллерни чезмек ёлларыны тапмакъ къабилиетини инкишаф эттире.
Биз сизни балачыкъларынъызнен берабер ойнамагъа давет этемиз!
Сизге QırımJr. сайты акъкъында тариф этмеге истеймиз. Бутюн оюнлар 6 болюк арасында пайлаштырылгъан:
1. Чипче – мектеп чагъындан эвель балачыкълар ичюн огретме ве инкишаф этме оюнлары. Амма мектепке къатнагъан балачыкълар да буюк зевкънен бу болюкте ойнай биле, чюнки мындаки оюнларда къырымтатар тилининъ элифбеси латин уруфатынен такъдим этильген. Бундан гъайры, бу болюкнинъ оюнлары энди къырымтатар тилини огренмеге башлагъан буюклер ичюн де пек файдалы олур.
2. Мейданчыкъ – кучюк мектеп чагъындаки балачыкълар ичюн огретме ве инкишаф этме оюнлары. Бу оюнларнынъ севиеси баланынъ окъумасыны талап эте. Эгер сизинъ балачыгъынъыз даа окъумагъа бильмесе, онъа ярдым этинъиз!
3. Байкъуш – бала ве буюклер ичюн масаллар. Бу болюкте сиз электрон масал китапларыны ве кучюк балачыкълар ичюн ресимли, сесли масалларны тапа билесинъиз. Планымызда балачыкъларгъа юкъудан эвель динълемек ичюн аудио-масаллар япмакъ.
4. Эбабиль – къырымтатар шиириет саифеси. Бизим къырымтатар классиклеримизни ве бала шаирлеримизни окъунъыз. «Караоке» усулындаки оюнлар ярдымынен шиирлерни огренинъиз!
5. Пенджере – эр бир яштаки балачыкъларгъа этрафтаки алемнен танышмакъ ичюн огретме ве инкишаф этме оюнлары.
6. Оюн арабасы – бутюн акъран балалары ичюн эглендже оюнлары.
Биз оюнларны мейдангъа кетирмеге девам этемиз.
Бутюн болюклерде янъылыкъларгъа дикъкъат этинъиз.

Qırım Junior ile oynañız ve ögreniñiz!

Saytta soñki yañartuvlar

Saytımızdaki soñki yañartuvlarğa yazılıñız ve bütün yañılıqlardan haberdar oluñız.

Yardım